MORNING VAN 2014

    200.000.000,000 

    MorningVan sản xuất 2013 – năn bánh 2016
    ODO : 7 vạn
    Một chủ từ đầu rất đẹp